Gå vidare

Letar du efter pleo.io?

Boka en demo

Tips & tricks

Vad är nyckeltal och hur ska de användas?

Nyckeltal, även kallade KPI:er (Key Performance Indicators), är värdefulla verktyg för att bedöma ditt företags prestationer och ekonomiska hälsa. Genom att använda dig av värdefulla nyckeltal kan du följa företagets framsteg över tid och enkelt jämföra dina tal med konkurrenternas. Vi guidar dig till de vanligaste nyckeltalen du med säkerhet kommer ha stor nytta av. Dessutom berättar vi mer om nyckeltalens betydelse och på vilket sätt du kan dra nytta av dem.  

Vad är nyckeltal?

Ett nyckeltal är ett specifikt mått som används för att utvärdera prestationen och ekonomin hos ett företag eller en organisation. Att enbart presentera ett resultat i form av kronor räcker för det mesta inte för att bedöma företagets övergripande hälsa. Det som behövs är resultat relaterade till andra faktorer – och det är just här som nyckeltalen kommer in i bilden. 

Nyckeltalen fungerar faktiskt lite som en “nyckel”, som låser upp dörren till bättre förståelse för ditt företags utveckling. Fokus ligger på aspekter som företagets soliditet, likviditet, omsättning, avkastning och vinstmarginal. 

Vad säger nyckeltal?

Nyckeltalen ger värdefull information om en organisations ekonomiska och operativa hälsa. Talen ger insikt och hjälper till att bedöma olika aspekter av företagets prestation och finansiella styrka. Genom att aktivt följa och använda nyckeltal i en målstyrd process kan du enklare försäkra dig om att företaget rör sig i rätt riktning och uppnår önskade resultat.  

Hur räknar man ut nyckeltal? 

Det är faktiskt inte speciellt svårt att räkna ut nyckeltal för hand. Med hjälp av de siffror som du får ut från ditt redovisningsprogram kan du välja att automatiskt ta fram nyckeltal i ett analysprogram 

Det är alltid lite klurigt att ge riktlinjer för vilka värden du bör inkludera i de olika nyckeltalen, då de kan skilja sig mycket mellan olika branscher. För att få så mycket nytta av analysen som möjligt bör du jämföra nyckeltal för olika tidsperioder. 

Vilka nyckeltal är viktiga för företag? 

När du använder adekvata nyckeltal i ditt företag kan du utföra analyser, utvärdera prestationer och jämföra med andra företag och verksamheter. Nyckeltalen fungerar då som värdefulla verktyg som hjälper till att bedöma företagets nuvarande situation, identifiera potentiella tillväxtmöjligheter och genomföra jämförelser mot branschstandarder. Nyckeltalen är också  mycket hjälpsamma för att optimera och öka effektiviteten i den egna verksamheten. 

Det finns en mängd nyckeltal som är användbara för företag. Med hjälp av rätt kan du få en djupare insikt i din verksamhet och fatta välgrundade beslut för framtiden. 

Vilka är de vanligaste nyckeltalen? 

Följande nyckeltal fungerar som grundläggande verktyg för att bedöma och analysera ett företags ekonomiska prestationer och stabilitet. De används ofta av företagsledningen, investerare och finansinstitutet för att fatta informerade beslut om strategi, investeringar och finansiell hälsa. 

Bruttovinst

Bruttovinst beräknas som skillnaden mellan nettoomsättning och varukostnader. Beräkningen visar hur mycket av varje intjänad krona som står till förfogande för att täcka övriga kostnader och vinstkrav. Bruttovinsten är en viktig indikator för att bedöma företagets prissättningsförmåga.

Nettoomsättning - varukostnader / nettoomsättning

Omsättningstillväxt

Omsättningstillväxt mäts genom att jämföra företagets omsättning under den aktuella perioden med omsättningen under den föregående perioden. Det ger insikter om hur företaget har utvecklats samt om konkurrenskraft gentemot andra företag på samma marknad.

(Omsättning aktuell period/ Omsättningen föregående period)

Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett nyckeltal som beräknas för att bedöma företagets förmåga att möta kortfristiga betalningsåtaganden. Formeln inkluderar omsättningstillgångar, outnyttjad checkkredit, lager, kortfristiga skulder och föreslagen utdelning. Ett nyckeltal för kassalikviditet på minst 100% anses vara önskvärt.

(Omsättningstillgångar + outnyttjad checkkredit - lager) / (Kortfristiga skulder + föreslagen utdelning)

Soliditet

Det här nyckeltalet utvärderar företagets långsiktiga betalningsförmåga och förmåga att motstå eventuella ekonomiska svårigheter. Det beräknas som en andel av eget kapital och balansomslutning, och intresserar framförallt banker och andra finansiärer. En vanlig målsättning för soliditet ligger oftast mellan 30-40%.

(Eget kapital + (obeskattade reserver * 0,786)) / Balansomslutning

Avkastning på eget kapital

Kort och gott handlar nyckeltalet om förhållandet mellan investeringarna och resultatet. Med andra ord, hur lönsamt företaget är för aktieägarna. Ett grundläggande sätt att räkna ut avkastning på eget kapital är att dividera företagets resultat med det egna kapitalet. Då får man ut nyckeltalet som visar lönsamheten.

Resultat efter finansiella poster - skatt  / (Eget kapital – (Obeskattade reserver * 0,786))

Förbättra din finansiella hälsa med Pleo 

Med Pleo får du bättre koll på företagets ekonomi – så att du kan förbättra företagets ekonomiska, men också operativa hälsa. Vi gör det dessutom enklare att räkna ut olika nyckeltal med hjälp av en förbättrad insyn i företagets kostnader och en tydlig överblick över alla utgifter

Ersätt utlägg, delade företagskort och manuell utgiftsrapportering med Europas främsta lösning för företagsutgifter. Upplev hur det känns att ha kontroll över utgifterna. Kom igång med Pleo idag. 

Du kanske gillar...

Missa inte ett enda inlägg

Prenumera idag för att få spännande uppdateringar och de senaste nyhetsbreven från Pleo.