Spring videre til indhold

Looking for pleo.io?

Book en demo
Regnskabsanalyse

Tips og tricks

Regnskabsanalyse: vigtigheden af at læse mellem linjerne

I erhvervslivets udfordrende verden er regnskabsanalyse en uvurderlig kompasnål – og den kan også hjælpe dig. 

Som virksomhedsejer eller beslutningstager udgør regnskabsanalysen en vital kilde til klarhed i den komplekse økonomiske labyrint, du står over for. Regnskabsanalysen kan hjælpe dig med at kortlægge dit økonomiske landskab, identificere områder med potentiale og afsløre skjulte risici. 

I en verden af tal og finansielle data udgør  en regnskabsanalyse selve fundamentet, der sikrer, at du træffer informerede beslutninger, forfølger bæredygtig vækst og forbliver konkurrencedygtig. 

Lad os dykke ned i, hvordan en regnskabsanalyse kan være nøglen til økonomisk klarhed og succes.

Hvad er en regnskabsanalyse?

Regnskabsanalyse udgør rygraden i forståelsen af en virksomheds økonomiske sundhed og ydeevne og giver dig nøglerne til virksomhedens skattekiste af økonomisk indsigt. Det er som en rejse ind i en økonomisk labyrint, hvor regnskabsanalysen er din lanternes skær, der belyser de skjulte skatte og faldgruber på vejen.

Helt konkret er det en systematisk undersøgelse og evaluering af din organisations finansielle nøgletal, der stammer fra forskellige regnskabsrapporter og -dokumenter. 

Analysen giver dig en omfattende forståelse for virksomhedens økonomi, og det sætter dig i en gunstig position til at fremme vækst, skabe øget værdi og træffe kloge investeringsbeslutninger. Med andre ord er regnskabsanalysen din skræddersyede guide til at træffe velinformerede beslutninger, opstille realistiske mål og udtænke strategier, der ikke kun fremmer positiv udvikling, men også bringer din virksomhed ind i en unik position for vedvarende vækst og succes.

Typisk vil regnskabsanalysen indeholde en eller flere af disse overordnede ting:

 • Rentabilitet
 • Indtjeningsevne
 • Soliditets- og likviditetsgrad

Forstå fortiden og planlæg fremtiden: formålet med en regnskabsanalyse

Formålet med regnskabsanalyse er at opnå dybere indsigt i, hvordan din virksomhed præsterer økonomisk, samt at identificere dens styrker og svagheder. Det er som at tage et dybt dyk ned i virksomhedens finansielle ocean, hvor skattekister med indsigt og visdom skjuler sig på havets bund.

Regnskabsanalysen afdækker nøgleinformationer om virksomhedens sundhedstilstand, lønsomhed, likviditet og effektivitet. Den hjælper med at besvare spørgsmål som: Er virksomheden rentabel? Kan den opretholde sine betalingsforpligtelser? Hvordan udnytter den sine aktiver og ressourcer?

Men det handler ikke kun om at forstå fortiden – det handler også om at forme fremtiden. Regnskabsanalysen giver os således en klarere vision for, hvordan vi kan forbedre vores ydeevne og træffe klogere beslutninger.

De vigtigste nøgletal i regnskabsanalysen

Regnskabsanalysen er uundværlig, når det kommer til at evaluere din virksomheds økonomiske sundhed og ydeevne. Nøglen til en effektiv regnskabsanalyse er at forstå og anvende de rigtige finansielle nøgletal. Disse nøgletal er som vinduer ind i virksomhedens økonomiske verden og giver mulighed for en dybere indsigt.

Herunder vil vi præsentere de vigtigste nøgletal, som du bør have med i din regnskabsanalyse, samt hvilke kategorier de hører under.

Indtjeningsevnen

Når du ønsker at evaluere, hvor godt din virksomhed klarer sig, er det afgørende at undersøge dens evne til at generere overskud i forhold til den samlede omsætning – den såkaldte indtjeningsevne. 

Indtjeningsevnen hjælper dig med at forstå, hvor effektivt virksomheden driver forretningen, og hvor stor en del af indtjeningen, der faktisk bliver til overskud. Men lad dig ikke skræmme af tanken om komplekse beregninger. Du kan nøjes med at fokusere på tre vigtige nøgletal for at få en idé om virksomhedens rentabilitet og indtjeningsevne.

Overskudsgrad

Egenkapitalforrentning

Afkastningsgrad

Overskudsgraden er en vigtig indikator for en virksomheds evne til at generere overskud fra sin omsætning. Den måler, hvor stor en procentdel af hver solgte krone, der bliver til overskud efter omkostningerne er blevet dækket. En høj overskudsgrad indikerer, at virksomheden er i stand til at generere et betydeligt overskud i forhold til dens indtægter, hvilket ofte anses for positivt. Et fald i overskudsgraden over tid kan signalere, at omkostningerne stiger hurtigere end indtægterne, hvilket kan være en advarsel om ineffektiv drift.

Dette nøgletal måler, hvor godt virksomheden bruger den egenkapital, som dens ejere har investeret. Det angiver den procentdel af overskuddet, der genereres i forhold til egenkapitalen. En høj egenkapitalforrentning viser, at virksomheden effektivt udnytter ejernes investeringer til at generere overskud. Dette er afgørende, da det viser, hvordan virksomheden belønner sine aktionærer. En lav egenkapitalforrentning kan indikere, at virksomheden ikke udnytter egenkapitalen optimalt.

Afkastningsgraden er en vigtig måling, der viser, hvor godt virksomheden genererer overskud i forhold til dens samlede aktiver, både egenkapital og gæld. Den viser virksomhedens evne til at maksimere værdien af sine aktiver. En høj afkastningsgrad indikerer, at virksomheden effektivt bruger sine aktiver til at generere overskud. Dette kan være afgørende for at tiltrække investorer og långivere, da det viser en sund forvaltning af virksomhedens samlede ressourcer. En lav afkastningsgrad kan tyde på, at virksomheden ikke bruger sine aktiver effektivt, og der er plads til forbedringer.

Omsætningshastighed

Omsætningshastighed er en værdifuld indikator i regnskabsanalysen, der måler, hvor effektivt en virksomhed omdanner sine aktiver til omsætning. Dette nøgletal fokuserer på, hvor mange gange virksomhedens aktiver (normalt dens samlede omsætning) omsættes i løbet af en given tidsperiode, ofte et år.

I virksomhedernes regnskaber findes der forskellige typer af omsætningshastigheder, og derfor er det nødvendigt at undersøge dem alle nøje, når du udfører din regnskabsanalyse.

Aktivernes omsætningshastighed

Varedebitorernes omsætningshastighed

Varebeholdningens omsætningshastighed

Dette nøgletal fortæller dig, hvor effektivt din virksomhed omdanner sine aktiver, både kortsigtede og langsigtede, til salg og omsætning. En høj omsætningshastighed for aktiver er positiv, da det indikerer, at du udnytter dine ressourcer godt. En lav hastighed kan dog pege på ineffektivitet, og det er værd at undersøge for at optimere din kapitaludnyttelse.

Dette nøgletal fokuserer specifikt på, hvor hurtigt du indsamler betalinger fra dine kunder i forhold til det udestående beløb på varedebitorerne. Det er vigtigt for at forstå, hvordan din virksomhed håndterer likviditet. En høj omsætningshastighed for varedebitorer indikerer, at du er effektiv i opkrævningen af ​​kundefordringer, mens en lav hastighed kan pege på potentielle udfordringer med kreditstyring.

Dette nøgletal måler, hvor hurtigt du omsætter din lagerbeholdning til salg. Det er afgørende for at undgå overflødigt lager, der kan binde kapital unødigt. En høj omsætningshastighed for varebeholdning er positiv, da det indikerer, at du effektivt omsætter dine varer. En lav hastighed kan dog betyde udfordringer med lagerstyring eller efterspørgsel på produkterne.

Pengestrøm

Pengestrømsopgørelsen er et afgørende værktøj i regnskabsanalysen, da det giver os en detaljeret oversigt over, hvordan virksomheden håndterer sin likviditet. Den dokumenterer og kategoriserer virksomhedens pengestrømme – altså de penge, der flyder ind og ud af virksomheden i en given periode.

Hvis indgående pengestrømme overstiger udgående pengestrømme, er der en positiv nettostrøm, hvilket er en sund indikator for økonomisk stabilitet og likviditet. Omvendt kan en negativ nettostrøm tyde på likviditetsproblemer, der kræver handling. 

Denne viden er afgørende for at vurdere likviditet, evnen til at betale gæld, investeringsmuligheder og forståelse for, hvor pengene genereres og bruges mest effektivt.

Gældsdækning

Gældsdækning er et vigtigt nøgletal i regnskabsanalysen, der måler en virksomheds evne til at betale sin gæld og renter ved hjælp af sine tilgængelige overskudslikvider. Det er et afgørende mål for en virksomheds likviditet og økonomiske robusthed, da det indikerer, hvor godt virksomheden kan imødegå sine finansielle forpligtelser. 

Når du har beregnet gældsdækningen, får du et tal, der indikerer, hvor mange gange virksomheden kan dække sine finansielle forpligtelser med sin driftsindtjening. 

Eksempel

Hvis gældsdækningen er 5, betyder det, at virksomheden har fem gange så meget driftsindtjening som de finansielle omkostninger, hvilket anses for at være en sund likviditetstilstand.

Gældsdækningens betydning i regnskabsanalysen er flerfoldig. Den kan både bruges til likviditetsvurdering samt til investor- og låntagervurdering. Potentielle investorer bruger nemlig ofte dette nøgletal til at vurdere, hvor sikre de kan være på at få deres investering tilbage. 

En høj gældsdækning giver en følelse af stabilitet og kan øge investorernes tillid. På samme måde vil långivere såsom banker eller kreditgivere også bruge gældsdækning til at bedømme, om en virksomhed er i stand til at opfylde sine låneaftaler og rentebetalinger. En høj gældsdækning gør det lettere for virksomheden at få adgang til lån med gunstige betingelser.

Du kan selvfølgelig også bruge gældsdækningen i din egen finansielle planlægning, når du skal vurdere, hvor meget gæld din virksomhed kan påtage sig for at finansiere vækst eller strategiske initiativer.

Likviditet og umiddelbar likviditet

Likviditet i regnskabsanalyse refererer til en virksomheds evne til at konvertere sine aktiver til kontanter (likvider) for at opfylde sine kortsigtede forpligtelser. Det er en afgørende faktor i at vurdere, hvor godt en virksomhed kan opretholde sin økonomiske stabilitet og betale sine regninger i tide. Likviditetsniveauer kan variere afhængigt af virksomhedens branche, driftscyklus og strategi.

Umiddelbar likviditet er en mere specifik måling af likviditet. Det refererer til den mest likvide del af virksomhedens aktiver, som kan konverteres til kontanter næsten øjeblikkeligt. 

Dette omfatter normalt kontanter på bankkontoen, kontante beholdninger, markedslikvide værdipapirer og måske kortsigtede investeringer med meget lav risiko og let tilgængelighed.

Umiddelbar likviditet er især vigtig, når det handler om at vurdere, hvor godt en virksomhed kan håndtere pludselige likviditetsbehov eller nødsituationer. Dette kan omfatte situationer som at betale leverandører, der kræver øjeblikkelig betaling, eller håndtere uforudsete udgifter som reparationer efter en naturkatastrofe.

Kapitalstruktur/risiko

En virksomheds kapitalstruktur er en afgørende komponent i dens finansielle struktur. Den refererer til den måde, hvorpå en virksomhed finansierer sine aktiviteter ved at balancere brugen af egenkapital og fremmedkapital. Kapitalstruktur er en central faktor i regnskabsanalysen, da den kan give vigtig indsigt i virksomhedens finansielle sundhed og risikoprofil.

Kapitalstruktur beregnes normalt som en procentdel, der viser, hvor stor en del af virksomhedens finansiering, der udgøres af egenkapital i forhold til fremmedkapital. Forholdet kan også udtrykkes som gæld-til-egenkapital-forholdet (gearing ratio), der måler, hvor meget gæld der anvendes i forhold til egenkapitalen.

Kapitalstrukturen er vigtig, fordi den har indflydelse på virksomhedens risikoprofil og rentabilitet. En virksomhed med en høj grad af gæld i forhold til egenkapitalen kan have en øget finansiel risiko, da den skal betale renter og tilbagebetale gæld, uanset hvordan dens økonomiske resultater udvikler sig. Samtidig kan en høj grad af egenkapital øge den finansielle stabilitet, men det kan også begrænse mulighederne for at udnytte finansiering til vækst.

I regnskabsanalysen bruger investorer og analytikere kapitalstrukturforholdet til at vurdere, hvor velafbalanceret virksomhedens finansielle struktur er, og hvordan den håndterer sin finansielle risiko. 

Tips til regnskabsanalysen

Regnskabsanalyse er en afgørende proces for virksomhedsejere, der ønsker at få indblik i deres virksomheds økonomiske sundhed og træffe velinformerede beslutninger. Her er nogle praktiske tips, der kan hjælpe dig som virksomhedsejer med at udføre en effektiv regnskabsanalyse.

 • Identificer relevante nøgletal: Vælg nøgletal, der har mest relevans for din virksomheds specifikke situation og mål. Afhængig af dine behov kan du fokusere på nøgletal som likviditetsnøgletal, rentabilitetsnøgletal eller gældsnøgletal.
 • Sammenlign med tidligere perioder: At analysere nøgletal over tid giver dig mulighed for at opdage tendenser i din virksomheds økonomiske resultater. Dette er afgørende for at forstå udviklingen.
 • Benchmark mod konkurrenter: Sammenlign dine nøgletal med konkurrenterne i din branche for at afgøre, hvor din virksomhed står i forhold til andre lignende spillere på markedet. Dette kan hjælpe dig med at identificere konkurrencefordele og -udfordringer.
 • Inkluder ikke-finansielle faktorer: Regnskabsanalysen bør ikke være begrænset til tal alene. Overvej også faktorer som din virksomheds strategi, kundebehov og markedsforhold, da disse kan have afgørende indflydelse på din økonomiske præstation.
 • Evaluer regnskabspraksis: Vær opmærksom på, om din virksomhed anvender specifikke regnskabsmetoder eller politikker, der kan påvirke resultatet. Ændringer i regnskabspraksis bør grundigt vurderes for at forstå deres indvirkning på nøgletal.
 • Diversificer dine datakilder: Ud over regnskabsrapporter kan du drage fordel af ekstra datakilder som kundeundersøgelser, markedsanalyser og feedback fra dine ansatte for at få et komplet billede af din virksomheds situation.
 • Vær kritisk og skeptisk: Undersøg regnskabsoplysningerne nøje og vær opmærksom på potentielle skævheder eller uregelmæssigheder. I den forbindelse er det utrolig vigtigt, at din virksomhed er skarp på håndtering af bilag. Nøjagtige og velorganiserede bilag, såsom fakturaer og kvitteringer, giver de nødvendige oplysninger til at validere transaktioner og sikre, at de inkluderes korrekt i regnskabet.

  Regnskabsanalysen kan afdække eventuelle mangler i bilagshåndteringen, der kan påvirke virksomhedens økonomiske præstation. Hvis du ønsker at sige farvel til manglende og krøllede kvitteringer, gør Pleo-appen med sin elektroniske bilagshåndtering det let som en leg at scanne dine kvitteringer, hvilket sparer dig tid og besvær med manuel håndtering af bilag.
 • Tænk langsigtet: Lad ikke din analyse fokusere udelukkende på kortsigtede resultater. Overvej, hvordan de beslutninger, du træffer på baggrund af analysen, vil påvirke din virksomheds langsigtede vækst og bæredygtighed.
 • Lær af tidligere analyser: Hvis du har tidligere erfaringer med regnskabsanalyser, så lær af dem. Undersøg, hvad der fungerede godt, og hvad der kan forbedres, og anvend disse erfaringer til fremtidige analyser.

Regnskabsanalyse giver dig som virksomhedsejer den indsigt, du har brug for, for at træffe velovervejede beslutninger og lede din virksomhed mod succes. Ved at anvende disse tips kan du styrke din evne til at analysere din virksomheds økonomiske sundhed og træffe beslutninger, der er i dens bedste interesse.

Du vil måske også synes om ...

Gå ikke glip af en artikel

Tilmeld dig i dag, så du kan modtage spændende opdateringer og de seneste nyheder fra Pleo.