Gå vidare

Letar du efter pleo.io?

Boka en demo

Redovisningsbranschen

Vad är en förvaltningsberättelse och vad ska den innehålla?

Förvaltningsberättelsen är en obligatorisk del i årsredovisningen. Men vad är en förvaltningsberättelse och vad ska den innehålla? I den här artikeln berättar vi mer om den här kanske inte helt enkla, men ack så viktiga del av ett företags redovisning. Dessutom guidar vi dig till hur du skriver en förvaltningsberättelse på egen hand. 

Vad är en förvaltningsberättelse? 

Förvaltningsberättelsen utgör en central och obligatorisk del av företagets årsredovisning. Det är en skriftlig sammanfattning som syftar till att informera intressenter om företagets verksamhet och prestationer under det föregående året. I förvaltningsberättelsen beskrivs huvudhändelser och viktiga framsteg som har ägt rum under rapporteringsperioden. Genom att använda ord och text presenterar företaget händelserna på ett sammanhängande sätt. Något som ger mottagarna en förståelse för företagets ekonomiska och operativa framsteg.

Vad ska en förvaltningsberättelse innehålla?

En förvaltningsberättelse är avsedd att omfatta en rättvisande översikt av företagets verksamhetsutveckling, finansiella ställning och förändringar i resultat under rapporteringsperioden. För att säkerställa en korrekt och detaljerad presentation kommer här några exempel på vad din förvaltningsberättelse bör innehålla:

 • Kommunen i vilken företaget har sitt säte
 • Verksamhetsområdet företaget är aktivt inom
 • Beskrivning av viktiga händelser under året
 • En översikt som ger en rättvis bild av företagets ställning, verksamhet och resultat
 • Information om sådant som inte redovisas i företagets balansräkning
 • Information om sådant som inte redovisas i företagets resultaträkning
 • Information om sådant som inte redovisas i noterna
 • Det förslag styrelsen ger om hur en vinst eller förlust ska hanteras
 • Information om det finns förändringar i företagets egna kapital
 • Vilka förväntningar företaget har på den framtida utvecklingen

Viktiga händelser ska inte skrivas med siffror. Siffror får förekomma, men händelserna ska även beskrivas med ord. Den information som ska inkluderas och som inte redovisas i noterna, balans- eller resultaträkningen är information som är viktigt för att kunna bedöma vilken ställning och vilka resultat företaget har uppnått. 

Utöver punkterna i listan ovan kan det finnas andra krav på vad som ska finnas med i förvaltningsberättelsen. Kraven skiljer sig mellan olika typer av företag. 

Vem skriver en förvaltningsberättelse? 

De företag som är skyldiga att upprätta och lämna in årsredovisningen till Bolagsverket måste även skriva en förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen ses som en oundgänglig del av den fullständiga årsredovisningen. Berättelsens position i årsredovisningen är av hög vikt och den ska placeras allra först. Det innebär att förvaltningsberättelsen föregår resultatredovisningen, balansräkningen, noterna och eventuell kassaflödesanalys. 

Hur skriver man en förvaltningsberättelse?

 1. Förvaltningsberättelse enligt årsredovisningslagen

Beroende på om företaget är definierat som mindre eller större varierar kraven på förvaltningsberättelsens omfattning. För större företag är kraven på innehållet mer omfattande än för mindre företag. Informationen i förvaltningsberättelsen ger intressenter en inblick i företagets prestationer, och bidrar till att underbygga beslutsfattande och transparens i verksamheten.

 1. Krav som gäller för större företag

För större företag är kraven på förvaltningsberättelsen mer omfattande och inkluderar följande punkter, utöver de tidigare nämnda:

Framtidsutsikter och risker: Förvaltningsberättelsen måste inkludera en detaljerad beskrivning av företagets förväntade framtid, inklusive eventuella planer och målsättningar.  Beskrivningen bör även omfatta en redogörelse för de risker och osäkra faktorer som kan påverka företagets framtida utveckling.

Forskningsverksamhet: Om företaget är involverat i forskningsverksamhet ska det beskrivas i förvaltningsberättelsen.

Utländska filialer: Eventuella utländska filialer måste nämnas i förvaltningsberättelsen för att ge en komplett bild av företagets verksamhet.

Hållbarhet: Nödvändiga upplysningar om hållbarhetsaspekter som är relevanta för förståelsen av företagets verksamhet, ställning och resultat, måste inkluderas. Det kan omfatta information om miljöfrågor och personalfrågor.

Anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet: Om företaget bedriver verksamhet som enligt miljöbalken kräver anmälan eller tillstånd, måste det beskrivas i förvaltningsberättelsen. Beskrivningen kan också finnas som en separat rapport, en så kallad hållbarhetsrapport.

Finansiella instrument: Om företaget använder finansiella instrument och de är väsentliga för förståelsen av resultat och ställning, måste information lämnas om instrumenten. Det inkluderar principer för finansiell riskhantering och säkringsredovisning, bland annat.  

Noterade företag: Noterade företag har ytterligare krav på förvaltningsberättelsen, och vissa måste även bifoga en separat hållbarhetsrapport till årsredovisningen.

Den utökade informationen i förvaltningsberättelsen för större företag syftar till att ge en mer omfattande och djupgående insikt i företagets verksamhet, framtidsutsikter och riskfaktorer. Informationen underlättar för intressenter att göra bedömningar och fatta beslut relaterade till företagets prestationer och strategier.

Vad räknas som ett större företag?

Definitionen av ett större företag tydliggörs genom riktlinjerna i årsredovisningen. De företag som inte uppfyller riktlinjerna för att räknas som större kommer automatiskt att betraktas som mindre företag. Ett företag anses vara större om det:

 • Är noterat: Företag som är noterade på en börs eller en marknadsplats räknas som större företag.
 • Uppfyller minst två av följande kriterier under de två senaste årsredovisningarna:
 • b. Har en balansomslutning på 40 miljoner kronor eller mer. 
 • c. Har en nettoomsättning på 80 miljoner kronor eller mer.

Det är viktigt att notera att kriterierna uppfylls genom företagets faktiska prestationer och storlek under de två senaste rapporteringsperioderna.

K2 eller K3?

För företag som ska upprätta en årsredovisning enligt de svenska redovisningsstandarderna K2 eller K3 avgörs valet av standard baserat på företagets storlek. Mindre företag kan välja att följa K2, medan större företag förväntas följa K3 i sin redovisning.

 1. Förvaltningsberättelsen enligt K2

Vid upprättande av årsredovisning enligt K2-reglerna ska förvaltningsberättelsen innehålla följande element, utöver de krav som föreskrivs enligt årsredovisningslagen:

Flerårsöversikt: För att ge en övergripande bild av företagets utveckling, måste förvaltningsberättelsen inkludera en flerårsöversikt. Översikten presenterar nettoomsättning, resultat av finansiella poster och företagets soliditet för både det aktuella året och de tre tidigare räkenskapsåren. Företaget kan välja att presentera informationen i form av nyckeltal eller andra lämpliga format.

Nettoomsättningens förändring: Om företagets nettoomsättning har minskat eller ökat med 30 % eller mer mellan de rapporterade åren, måste det förtydligas och kommenteras i förvaltningsberättelsen. Det ger intressenter en djupare förståelse för de faktorer som kan ha påverkat företagets förändring i omsättning. 

Förändringar i eget kapital: Eventuella förändringar i det egna kapitalet måste alltid inkluderas i förvaltningsberättelsen enligt K2-reglerna. Informationen ger läsarna insikt i hur företagets kapitalstruktur har utvecklats över tid.

Det är viktigt att notera att kraven framför allt gäller för aktiebolag och att det kan finnas ytterligare regler om företaget har en annan form. Genom att lägga till de specifika elementen i förvaltningsberättelsen enligt K2-reglerna, syftar processen till att ge en mer omfattande bild av företagets finansiella utveckling och förändringar över flera år. 

 1. Förvaltningsberättelse enligt K3

En förvaltningsberättelse enligt K3-reglerna ska inkludera samtliga aspekter som föreskrivs enligt redovisningslagen. Vidare bör en sådan förvaltningsberättelse omfatta:

Flerårsöversikt: För att erbjuda en omfattande överblick av företagets utveckling måste förvaltningsberättelsen inkludera en flerårsöversikt som täcker en tidsperiod av antingen fyra eller fem år. Översikten bör jämföra relevant information från de här åren och kan presenteras genom användning av nyckeltal eller löpande text.

Genom att lägga till denna ytterligare aspekt i förvaltningsberättelsen enligt K3-reglerna ämnar processen att ge intressenter en bredare översikt över företagets prestation och utveckling över en längre tidsperiod. Det stärker transparensen och ger en djupare insikt i företagets finansiella historik och mönster. Något som i sin tur underlättar för informerade bedömningar och beslut från investerare, kunder och andra intressenter.

Är verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse samma sak?

Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse är inte samma sak. Båda ingår i årsredovisningen och kan verka synonyma, men de betonar olika aspekter.

Verksamhetsberättelse: Beskriver företagets verksamhet under året, inklusive marknadsförhållanden, affärsstrategier, risker och måluppfyllelse.

Förvaltningsberättelse: Fokuserar på ekonomiska aspekter som finansiell ställning, resultat och förändringar i eget kapital. Kan inkludera framtidsutsikter och hållbarhetsinformation.

De två berättelserna ger insikter i olika sidor av företaget och är viktiga delar av årsredovisningen.

Vill du ta hjälp av en redovisningskonsult? 

Tycker du att det här med förvaltningsberättelse, eller redovisning överlag, känns krångligt? Då kanske du behöver en redovisningskonsult

Att hitta en redovisningskonsult är inte alltid det lättaste. Var finns de bra konsulterna? Och vem ska du välja? Om du bestämt dig för att anlita en redovisningskonsult kan Pleo hjälpa dig att hitta rätt byrå. I vår partnerkatalog finns våra bästa redovisningspartner. Oavsett om du enbart behöver hjälp med förvaltningsberättelsen, eller hela företagets redovisning, hittar du rätt redovisningsbyrå hos Pleo. 

Är du redovisningskonsult själv? Läs mer om fördelarna med vårt nya partnerprogram och börja klättra uppåt idag.

Du kanske gillar...

Missa inte ett enda inlägg

Prenumera idag för att få spännande uppdateringar och de senaste nyhetsbreven från Pleo.