Gå vidare

Letar du efter pleo.io?

Boka en demo
Cashflow analytics

Tjänsteresor & utgifter

Kassaflödesanalys: Så granskar du företagets in- och utbetalningar

God kontroll över företagets kassaflöde leder till en tryggare ekonomi. En kassaflödesanalys är ett användbart verktyg som ger insikt i verksamhetens faktiska in- och utbetalningar. Men processen kan vara komplex och tidskrävande – om du inte vet hur du ska gå tillväga. 

I den här artikeln berättar vi hur du genomför en kassaflödesanalys, vad som ska ingå i den, samt varför det är viktigt för alla företag att analysera sitt kassaflöde. Målet är att du ska få en bättre förståelse för ditt företags likviditet och bli ett proffs på att hantera in- och utbetalningar. 

Vad är kassaflöde?

Kassaflöde är den ström av pengar som kommer in, och lämnar ett företag under en viss tidsperiod. Det representerar de faktiska in- och utbetalningar som sker i verksamheten. Kassaflöde är en viktig indikator på ett företags likviditet och kortsiktiga betalningsförmåga. Det visar nämligen hur väl företaget kan generera tillräckligt med pengar för att täcka kostnader, investeringar och skulder. En kassaflödesanalys kan hjälpa företag att fatta välgrundade beslut och planera sin ekonomi på ett effektivt sätt.

Vad är ett negativt respektive positivt kassaflöde?

  • Positivt kassaflöde: Företaget får in intäkter utöver kostnaderna för att driva själva verksamheten.  
  • Negativt kassaflöde: Företaget förlorar pengar eller gör investeringar i företaget.

Vad är en kassaflödesanalys?

Kassaflödesanalysen visar ett företags in- och utbetalningar under en bestämd tidsperiod – oftast räkenskapsåret. Det kan även vara ett kvartal, eller en annan given tidsperiod. När du gör en kassaflödesanalys ska du bortse från bokföringsmässiga poster och istället enbart koncentrera dig på de faktiska in- och utbetalningarna. Med andra ord beskriver och sammanställer kassaflödesanalysen förändringarna i företagets likvida medel för en viss period. 

Vad ingår i en kassaflödesanalys? 

Vanligtvis fokuserar kassaflödesanalysen på tre delar: 

  1. Den löpande verksamheten som syftar till den huvudsakliga verksamheten. Denna innehåller försäljningar, kundfordringar, kortfristiga skulder, etc.  
  2. Investeringsverksamheten som innehåller köp och försäljning av anläggningstillgångar, samt andra typer av investeringar. 
  3. Finansieringsverksamheten som innehåller långa lån, utdelningar, amorteringar eller emissioner, etc. 

Hur gör man en kassaflödesanalys? 

När man ska göra en kassaflödesanalys är det vanligast att använda sig av den så kallade indirekta metoden. Då börjar du alltid med det redovisade resultatet och justerar för poster som inte påverkar kassaflödet. Det skulle exempelvis kunna vara avskrivningar, nedskrivningar och skatt. Nu kommer du få fram kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital. 

Det finns även en direkt metod. Här tar du inte utgångspunkt i resultaträkningen. Istället vänder du dig direkt till inbetalningar och utbetalningar. Du räknar sedan fram kassaflödet från den löpande verksamheten, före betalda räntor och skatter. 

Hur analyserar jag kassaflöden?

Positivt kassaflöde 

Ett positivt kassaflöde är en stark indikator på företagets förmåga att förbli solvent, samt att företaget kan växa på ett hållbart sätt. 

Se bortom ditt positiva kassaflöde

Ett positivt investeringskassaflöde samt ett negativt operativt kassaflöde kan i vissa fall signalera problem. Det kan exempelvis indikera att företaget säljer av tillgångar för att betala för driftkostnader. Något som ibland inte är hållbart. 

Analysera negativt kassaflöde 

Det behöver inte vara dåligt med ett negativt kassaflöde. Ett negativt kassaflöde kan vara en effekt av de investeringar företaget gjort. Ett positivt operativt kassaflöde och ett negativt investeringskassaflöde kan vara en följd av att företaget tjänar pengar och spenderar dem för att växa.

Bygg tillit med operativ kassaflödesmarginal

Den operativa kassaflödesmarginalen mäter kassa från den löpande verksamheten som en procentandel av intäkterna från försäljning under varje period. Lönsamhet, effektivitet och resultatkvalitet gör sig synligt genom en positiv marginal. 

Beräkna fritt kassaflöde

Efter att driftsutgifter och investeringar är betalda har du kvar ett fritt kassaflöde. Det kan användas för att köpa tillbaka aktier, förvärva ett nytt företag eller för att betala ner kapitalbelopp och ränta.  

Fritt kassaflöde – vad är det?

Termen fritt kassaflöde används ofta vid aktievärdering. Fritt kassaflöde står för pengar som aktieägarna kan göra precis vad de vill med. De är skattade och kan användas för utdelning. 

För att räkna ut fritt kassaflöde tar du kassaflödet från den löpande verksamheten (efter förändring i rörelsekapital) och drar av kassaflödet från investeringar. 

Tips! Läs även vår artikel “Så hänger relationen mellan ekonomiavdelningen och andra team ihop med kassaflödet

Vilka måste upprätta kassaflödesanalys? 

Större företag som tillämpar K3 måste ha en kassaflödesanalys i sin årsredovisning. Det är dock enbart dessa företag som omfattas av det kravet. Däremot får företag som tillämpar K2 numera bifoga en kassaflödesanalys till årsredovisningen. 

Är du intresserad av att se penningströmmar och kunna vidta åtgärder som stärker företagets lönsamhet? Då rekommenderar vi att du upprättar en kassaflödesanalys – oavsett om du driver ett större eller mindre företag

Varför vill man göra en kassaflödesanalys? 

Finns det inte tillräckligt med pengar i företaget, trots att det går väldigt bra? Kanske ännu bättre än vad det gjorde under samma period förra året? Då undrar du förmodligen hur det kan vara så.   

Gör en kassaflödesanalys för att jämföra de olika perioderna. Då kan du hitta bakomliggande orsaker – som långa kredittider på kundfordringar i kombination med korta kredittider till leverantörerna. Eller att ni samlat på er ett stort lager som inte säljs av – vilket ju inte leder till några pengar in. 

När du samlat på dig viktig information om företagets kassaflöde kan du vidta åtgärder. Upptäcker du att ni har en mängd kundfordringar kan du förbättra kassaflödet genom att förkorta kredittiderna mot kunder. Men också genom att vara noga med att skicka påminnelser i tid. Samtidigt bör du försöka få till längre kredittid i dina avtal med leverantörer. 

Att ha kontroll över företagets utgifter är en förutsättning för god ekonomi. Här kan du läsa mer om varför kontroll och utgiftshantering hör ihop

Vad är skillnaden mellan kassaflödesanalys och resultaträkning?

Kassaflödesanalysen fokuserar på de faktiska in- och utbetalningarna som görs i verksamheten. Resultaträkningen å andra sidan beräknar skillnaden mellan intäkter och kostnader, vilket inkluderar olika bokföringsmässiga poster som avskrivningar och nedskrivningar av tillgångar och inventarier. För att genomföra kassaflödesanalysen måste dessa poster justeras.

Resultaträkningen fokuserar på att beräkna vinst eller förlust genom att jämföra intäkter och kostnader. Den inkluderar olika icke-kassaflödesrelaterade poster som kan påverka resultatet, såsom avskrivningar av tillgångar och nedskrivningar av inventarier. Dessa poster kan ge en mer realistisk bild av företagets ekonomiska hälsa genom att ta hänsyn till värdeminskningen på tillgångar över tid. Resultaträkningen ger en övergripande bild av företagets ekonomiska prestation under en viss period, medan kassaflödesanalysen ger en tydlig bild av hur pengar rör sig in och ut ur verksamheten. 

Ta kontroll över företagets utbetalningar – med Pleos utgiftshantering 

Att granska företagets in- och utbetalningar är nödvändigt för att få förståelse för lönsamheten och kunna kontrollera penningströmmarna. 

Med Pleos automatiserade utgiftshantering blir det ännu enklare att få en överblick över dina utbetalningar, och ta kontroll över kassaflödet. 

Dela ut betalkort till medarbetarna. Varje gång någon betalar med Pleo får de en notis om att fota kvittot i appen – och du kan följa utgifterna i realtid.

Men Pleo tar hand om mycket mer än bara kortutgifter. Hantera egna utlägg, milersättning, traktamente och prenumerationer lika smidigt, och på samma plattform. Lägg mindre tid på utgifter och jobba mer med det som är viktigt. Vill du slippa stressa över kassaflödet? Boka en demo idag.

Du kanske gillar...

Missa inte ett enda inlägg

Prenumera idag för att få spännande uppdateringar och de senaste nyhetsbreven från Pleo.